რატომ არის აუცილებელი IT-ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა?

ჰაკერების შეტევები მეტად დახვეწილი ხდება, ამიტომ ციფრული რესურსების და ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მეტად აქტუალური ხდება. კიბერ-უსაფრთხოება საკმაოდ ბევრ დანახარჯს მოითხოვს, თუმცა უსაფრთხოების რღვევა შესაძლოა გაცილებით მეტი დაუჯდეს კომპანიას.

ერთი შეხედვით შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ IT-ინფრასტრუქტურის დაცვა და ინფორმაციული უსაფრთხოება პრაქტიკულად ერთი და იგივევა, თუმცა ეს ორი მიმართულება უსაფრთხოების სხვადასხვა სფეროს განეკუთვნება. ინფორმაციული უსაფრთხოება არის პროცესები და ხელსაწყოები, რომელიც იცავს კონფიდენციალურ კორპორატიულ ინფორმაციას არასანქცინირებულ გადინებისაგან, ხოლო IT-ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება წარმოადგენს ციფრული მონაცემების დაცვას კომპიუტერული ქსელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საშუალებებით.

ჩვენ გთავაზობთ:

  • თქვენი კომპიუტერული ქსელების დაცვას გარე შეტევებისგან.
  • ინტერნეტის და ქსელის მოხმარების მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმებს.
  • ორგანიზაციის ცენტრალიზებული ანტივირუსული კომპლექსით უზრუნველყოფას.
  • მომხმარებლების საქმიანობის და კორპორატიული ინფორმაციის მიმოცვლის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემას.
  • ინფორმაციის ავტომატიზირებულ რეზერვირების სისტემებს.
მომხმარებლების საქმიანობის და კორპორატიული ინფორმაციის მიმოცვლის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემას.

image description